G-Queen HD – SOLO 336 – Ripieno – Shizuka MajimaRipieno 02